Centrum Swobodna Przestrzeń
Regulamin Ogólny Centrum Swobodna Przestrzeń § 1. Uznaje się, że każda osoba, która wykupiła karnet, jednorazowe wejście lub jest posiadaczem karty benefit, OK.system bezwarunkowo zaakceptowała niniejszy regulamin Klubu. § 2. Warunkiem uczestniczenia w zajęciach sportowych jest weryfikacja tożsamości na podstawie karty członkowskiej lub opłacenie jednorazowego wejścia oraz wypełnienie deklaracji członkowskiej. § 3. W przypadku braku karty członkowskiej w momencie stawienia się na zajęcia możliwa jest weryfikacja Członka Klubu na podstawie dowolnego dowodu tożsamości ze zdjęciem. W przypadku braku możliwości weryfikacji, jedynym możliwym sposobem wykorzystania wejścia jest wpłacenie kaucji w wysokości jednorazowego wejścia na zajęcia. Kaucja zwrotna po okazaniu ważnego karnetu. § 4. Do korzystania z szatni CSP upoważnione są osoby posiadające karnet jednorazowy, standard, standard+trx, premium, benefit lub OK.system. § 5. Karty członkowskie CSP są kartami imiennymi i nie ma możliwości odstąpienia ich innym osobom. § 6. Na prośbę pracownika CSP Członek Klubu ma obowiązek potwierdzenia tożsamości udostępniając do wglądu ważny dokument ze zdjęciem. § 7. Na terenie Klubu Fitness CSP zabrania się spożywania alkoholu oraz palenia papierosów. § 8. Osoby korzystające z usług CSP lub biorące udział w zajęciach oświadczają iż, nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług CSP oraz wykonywania ćwiczeń fizycznych. Osoby uczestniczą korzystają z usług CSP na własną odpowiedzialność. W przypadku złego samopoczucia urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży, przed przystąpieniem do ćwiczeń należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie oraz poinformować o tym instruktora prowadzącego zajęcia. § 9. W przypadku osoby niepełnoletniej, korzystanie z oferty klubu jest możliwe tylko za pisemną zgodą rodziców 
lub opiekunów. § 10. Warunkiem uruchomienia zajęć jest minimum 12 Uczestników (6 zajęcia TRX) zapisanych na pojedynczą lekcję. W przypadku kiedy grupa nie osiągnie minimum, osobom które zapłaciły, zaproponujemy: przesunięcie do innej grupy lub zwrot kosztów zgodnie z obowiązującym cennikiem. Jednocześnie Klub zastrzega sobie prawo do rozwiązania grup mniejszych niż wymaganych 12 Uczestników (6 zajęcia TRX) z tygodniowym wyprzedzeniem. § 11. Klub nie przedłuża karnetu o niewykorzystane zajęcia. Nieobecność na zajęciach należy zgłosić najpóźniej w dniu nieobecności logując się do panelu rejestracji elektronicznej lub telefonicznie – 4 godziny przed ich rozpoczęciem. Nieodwołane zajęcia uznaje się za wykorzystane. § 12. Karnety sprzedawane są na określoną ilość wejść w z góry określonym terminem ważności 30dni. Karnety są płatne z góry w całości. Pobyt na terenie klubu jest nielimitowany (w godzinach otwarcia), wyjątek stanowią zajęcia grupowe ograniczone czasem trwania zajęć - każda godzina zajęć zorganizowanych skutkuje zużyciem jednego wejścia do klubu extra. np: w ramach jednego wejścia przysługuje: - jedne zajęcia zorganizowane + siłownia (no limit) + sauna (no limit) + squash (no limit jeżeli wolny jest kort lub uiszczono opłatę rezerwacyjną) + tenis (no limit jeżeli wolny jest kort lub uiszczono opłatę rezerwacyjną). Kolejne wejścia na zajęcia grupowe, zorganizowane skutkują zużyciem dodatkowego wejścia do klubu extra. § 13. Płatności można dokonać w recepcji Klubu lub za pośrednictwem przelewu bankowego. § 14. W przypadku grupowych zajęć tenisowych oraz karate płatność przed pierwszymi zajęciami kursu w miesiącu, upoważnia do rabatu w wysokości 10zł/osobę. § 15. W Klubie bezwzględnie obowiązuje obuwie zamienne – inne od obuwia w którym Członek klubu poruszał się na zewnątrz obiektu. Na zajęciach obowiązuje obuwie sportowe, przeznaczone do tego rodzaju zajęć. Wyjątkiem są zajęcia: zdrowy kręgosłup, joga (boso lub w skarpetach). § 16. Ćwiczący mają obowiązek przynosić ze sobą własny ręcznik, oraz dbać o sprzęt, będący własnością Klubu. § 17. Po zakończeniu ćwiczeń użytkownicy zajęć zobowiązani są do odłożenia wszelkich przyrządów (takich jak hantle, ciężarki, gryfy, stepy, maty) na miejsce na nie przeznaczone. § 18. Centrum Swobodna Przestrzeń nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w klubie. § 19. W przypadku zgubienia, lub uszkodzenia karty członkowskiej lub kluczyka do szatni CSP pobierana będzie kaucja 
w wysokości 20 zł. § 20. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany cen, godzin otwarcia, planu zajęć oraz Instruktora. O ewentualnej zmianie Klub zobowiązuje się poinformować uczestników z wyprzedzeniem poprzez publikację na stronie internetowej klubu. § 21. Członek klubu nieprzestrzegający niniejszego regulaminu zostanie pozbawiony ważnego karnetu na zajęcia 
bez możliwości ubiegania się o zwrot ceny karnetu. § 22. Cennik jest dodatkowym załącznikiem do regulaminu. § 23. O wszelkich zmianach w regulaminie Klub będzie informował członków poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej klubu. § 24. Osoby korzystające z systemów zewnętrznych MULTISPORT, FITPROFIT lub OK. System w przypadku nieodwołania zajęć fitness lub trx, następuje blokada zapisów internetowych. Przywrócenie rezerwacji możliwe jest po dokonaniu wpłaty w wysokości zajęć jednorazowych - 40zł. § 25. Na terenie sauny mogą przebywać jedynie osoby posiadające karnet jednorazowy, standard, standard+trx, premium. § 26. Na terenie sauny można przebywać jedynie nago lub w ręczniku oraz klapkach. Zabrania się korzystanie w strojach sportowych, kostiumach kąpielowych oraz obuwiu sportowym. § 27. Wejście na teren klubu bez aktywnego karnetu skutkuje , usunięciem dokonanych wszystkich przyszłych rezerwacji oraz karą w wysokości 100 zł. Do momentu opłacenia kary, nie mam możliwości wykupienia nowego karnetu. Regulamin Placu Zabaw w Centrum Swobodna Przestrzeń §1. Sala zabaw przeznaczona jest dla dzieci od 9 miesiąca życia do 12 lat. §2. Dzieci przebywają na Sali Zabaw pod opieką rodziców bądź pełnoletnich opiekunów. §3. Rodzice (opiekunowie) na własną odpowiedzialność mogą pozostawić dzieci pod opieką personelu naszej Sali. §4. Na Sali Zabaw może zostać zorganizowane przyjęcia dla dziecka – za zaproszonych gości odpowiedzialny 
jest organizator przyjęcia (Rodzic, pełnoletni Opiekun). §5. Na Salę Zabaw dzieci i ich opiekunowie wchodzą bez obuwia. §6. Na Salę Zabaw nie wolno wnosić jedzenia i picia. §7. Podczas zabawy dzieci nie mogą mieć przy sobie ostrych przedmiotów – zegarków, biżuterii. §8. Rodzicom (opiekunom) zabrania się wchodzenia na konstrukcję Sali Zabaw. §9. Dzieciom zabrania się wspinania po wewnętrznych i zewnętrznych ścianach konstrukcji - siatkach. §10. W przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych lub wypadków na Sali Zabaw, w których zostanie pokrzywdzone dziecko lub rodzic (opiekun) należy ten fakt bezzwłocznie zgłosić personelowi Sali Zabaw, a następnie dostarczyć 
do placówki opinię lekarską i opis zdarzenia. §11. Za szkody dokonane przez dziecko na Sali Zabaw odpowiadają rodzice (opiekunowie). §12. Za rzeczy pozostawione lub zagubione personel Sali Zabaw nie ponosi odpowiedzialności. §13. Na Sali Zabaw zabrania się przebywania dzieci i osób dorosłych będących nosicielami infekcji wirusowych, bakteryjnych lub chorób zakaźnych. Obowiązkiem rodziców (opiekunów) jest poinformowanie personelu Sali Zabaw 
o niesprawności lub schorzeniach dziecka np. zaburzenia słuchu, epilepsja itp. §14. Warunkiem wejścia dziecka na Salę Zabaw jest posiadanie ważnej karty członkowskiej Centrum Swobodna Przestrzeń lub zarejestrowanie dziecka w recepcji Centrum Swobodna Przestrzeń, oraz wykupienie biletu wstępu 
wg. cennika. Rejestracja dziecka polega na wydaniu Opiekunowi jednorazowej karty wstępu do CSP po uprzednim podaniu Imienia, Nazwiska i numeru telefonu Rodzica (Opiekuna). §15. Zakup biletu, który uprawnia do jednorazowego wejścia równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu. REGULAMIN SQUASH I TENIS §1. Podstawą regulaminu jest obowiązujący w Klubie REGULAMIN ogólny. §2. W klubie bezwzględnie obowiązuje obuwie zamienne – inne od obuwia w którym członek Klubu poruszał się na zewnątrz obiektu: - tenis – do nawierzchni z trawy syntetycznej, czyste bez śladów gry na mączce ceglanej - squash – do nawierzchni halowej ( nie brudzące ). §3. Korty rezerwowane są w jednogodzinnej jednostce czasowej. Nie ma możliwości rezerwacji połówkowych (np.: 0,5 godziny lub 1,5 godziny). §4. Korty rezerwowane są tylko o pełnej godzinie zegarowej (np.: 18:00, 20:00). §5. Na korcie tenisowym mogą przebywać osoby posiadające ważny karnet członkowski (karnet jednorazowy, standard, standard+trx, premium, OK.system). §6. Na korcie do squasha mogą przebywać osoby posiadające ważny karnet członkowski (karnet jednorazowy, standard, standard+trx, premium, benefit, OK.system). Klub nie limituje czasu spędzonego na korcie do tenisa lub squasha, wyjątkiem jest pojawienie się graczy z wcześniejszą rezerwacją. §7. Kort można zarezerwować pod warunkiem posiadania aktywnego karnetu i opłaty rezerwacyjnej w wysokości 7zł (karnet standard, standard+trx), bezpłatnie (karnet premium) §8. Obowiązuje BEZWZGLĘDNY ZAKAZ PALENIA. §9. Indywidualne zajęcia z instruktorem wymagają każdorazowo uiszczenia opłaty rezerwacyjnej za każdą godzinę przebywania na korcie zgodnie z cennikiem. §10. Karnety terminowe nie podlegają przedłużeniu. §11. KARNETY są imienne. §12 Zasady zapisywania i odwoływania rezerwacji zgodne z Regulaminem ogólnym. §13. Osoby korzystające z systemów zewnętrznych MULTISPORT lub OK. System korzystają z kortu do squash na zasadzie KARNETÓW TERMINOWYCH. W przypadku zarezerwowania kortu i nie odwołania nieobecności, następuje blokada zapisów internetowych. Przywrócenie rezerwacji możliwe jest po dokonaniu wpłaty w wysokości zajęć jednorazowych - 40zł. PŁATNOŚCI POPRZEZ PLATFORMĘ PRZELEWY24 §1. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a Centrum Swobodna Przestrzeń Sp. z o o zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu Karnetów: wybierz datę rozpoczęcia karnetu oraz odpowiedni karnet : https://swobodnaprzestrzen-halinow-cms.efitness.com.pl/kup-karnet, wypełnił formularz zgłoszeniowy, w którym należy wpisać: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, kod pocztowy i miasto zamieszkania (dane statystyczne), zapłata za karnet następuje przelewem bankowym on-line za pomocą systemu Przelewy24. §2. Przed skorzystaniem z procesu zakupu Karnetów, Kupujący powinien zapoznać się z Regulaminem znajdującym się w sekcji Polityka szkoła/Regulamin płatności . Zakup karnetu przez Internet jest równoznaczny z akceptacją jego treści. §3. Kupujący ma możliwość płatności online przez system Przelewy24. §4. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego Przelewy24. §5. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeśli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty ,banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika , jakiej konkretnie czynności dotyczyła sprzedaż usług w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega ewidencji w kasie fiskalnej, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego. §6. Ceny Karnetów zawierają podatek VAT. §7. Zakupiony Karnet zostanie aktywowany na koncie klienta zaraz po zaksięgowaniu wpłaty przez Przelewy24. §8. Warunkiem aktywacji karnetu na koncie Klienta jest dokonanie płatności (Kupuję z obowiązkiem zapłaty Przelewy24). Płatność uznaje się za dokonaną z momentem otrzymania informacji o ustanowieniu nowej transakcji w serwisie Przelewy24 i wpływie środków na rachunek Przelewy24. §9. W przypadku, gdy Kupujący dokonuje zakupu po raz pierwszy zobowiązuje się do wyrobienia karty członkowskiej w siedzibie klubu. Po zewidencjonowaniu wpłaty zostanie wydrukowana karta z wybraną przez Kupującego opcją Karnetu. Kartę Członkowską odebrać można w recepcji. §10. W celu otrzymania faktury VAT Kupujący powinien zgłosić ten fakt w recepcji klubu. Zgłoszenie można przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres biuro@swobodnaprzestrzen.pl, podając dane do faktury VAT lub zgłosić osobiście w recepcji klubu. Faktura zostanie przygotowana i gotowa do odbioru w recepcji klubu. REKLAMACJE Reklamacja transakcji Użytkownika może być zgłoszona w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres serwis@przelewy24.pl lub poprzez elektroniczny formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej pod adresem: https://www.przelewy24.pl/kontakt/reklamacja. Reklamujący zgłoszenie reklamacyjne może również złożyć w formie pisemnej przesyłką pocztową na adres: PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, lub bezpośrednio w jednostce organizacyjnej wskazanej przez PayPro, w której znajduje się Biuro Obsługi Klienta. Rozpatrywane są również reklamacje zgłoszone w formie ustnej: telefonicznie lub osobiście do protokołu w trakcie wizyty reklamującego w siedzibie PayPro. PayPro zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w czasie nie dłuższym niż 15 dni roboczych. Czas rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji, nie dłużej jednak niż do 35 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji. Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania reklamacji można sprawdzić na stronie https://www.przelewy24.pl/reklamacje Wszelkie pozostałe reklamację proszę przesyłać w formie mailowej pod adres: biuro@swobodnaprzestrzen.pl. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni roboczych. PUNKTY BONUSOWE – REGULAMIN §1. Punkty Bonusowe można wykorzystywać od dnia 20 stycznia 2015 r. do odwołania. §2. Z Punktów Bonusowych może skorzystać każdy, kto przynajmniej przez 90 dni posiadał aktywny karnet członkowski klubu Centrum Swobodna Przestrzeń. §3. Punkty Bonusowe przyznawane są automatycznie do karnetów sportowych sprzedawanych przez Centrum Swobodna Przestrzeń. §4. Punkty Bonusowe nie przyznawane są do wejść jednorazowych i zakupów w barze. §5. Sposób przyznawania Punktów Bonusowych (od dnia 20 stycznia 2015, wcześniej punkty przyznawane były uznaniowo): • Do karnetów sportowych i KURSU KARATE - za każde wydane 1 zł przy zakupie karnetu sportowego przyznawany 
jest 0,1 pkt bonusowy. Przy kursach KARATE punkty Bonusowe naliczane są tylko od kwoty promocyjnej (płatnej w terminie) • Do KURSÓW (szkółka tenisowa, balet, akrobatyka) – jednorazowo do każdej zapłaconej raty przyznawane 
jest 5 pkt bonusowych. §6. Punkty bonusowe nie doliczane są za usługi promocyjne, np.: dopłata za saunę do karnetu. §7. Punkty bonusowe wymieniane są tylko na KARTY UPOMINKOWE Centrum Swobodna Przestrzeń. §8. Karty Upominkowe pozyskane z Punktów Bonusowych można wymieniać na wymienione poniżej usługi Centrum Swobodna Przestrzeń: * sport (Karnety i wejścia jednorazowe do klubu sportowego z wyłączeniem imprez sportowych 
np. urnieje i wydarzenia sportowe. * gastronomia (Usługi restauracyjne z karty La Veranda Verde, z wyłączeniem imprez i bankietów) * Sanarium (Karnety i wejścia jednorazowe do sanarium) * Plac Zabaw (Karnety i wejścia jednorazowe do placu zabaw z wyłączeniem imprez np. urodziny) §9. Kart Upominkowych pozyskanych z Punktów Bonusowych nie można wymieniać na usługi Asajo – Med. §10. Karty Upominkowe pozyskane z Punktów Bonusowych są ważne 90 dni. §11. Wartość Punktów Bonusowych: min 120 pkt bonusowych = Karta Upominkowa 60 zł min 160 pkt bonusowych = Karta Upominkowa 80 zł min 200 pkt bonusowych = Karta Upominkowa 100 zł min 240 pkt bonusowych = Karta Upominkowa 120 zł min 280 pkt bonusowych = Karta Upominkowa 140 zł §12. Sposób wykorzystania Kart Upominkowych: • Za usługi sportowe, plac zabaw i sanarium równowartość Karty Upominkowej zostaje wpłacona na PORTFEL klubowicza. Zgromadzone w PORTFELU środki można wykorzystywać sukcesywnie i dowolnie na usługi: sportowe, plac zabaw, sanarium. • Za usługi gastronomiczne Kartę Upominkową można wykorzystać tylko jednorazowo. • Nie można otrzymać z Karty Upominkowej reszty będącej różnicą wartości Karty Upominkowej i wartości usługi gastronomicznej. • Nie można wymienić Karty Upominkowej na środki płatnicze. RODO Informujemy, że: 1) administratorem przekazanych danych jest Centrum Swobodna Przestrzeń Sp. Z o. o. ul. Lazurowa 1, 05-074 Halinów, Cisie, e-mail rodo@swobodnaprzestrzen.pl, tel. 698638178; 2) dane będą przetwarzane za pośrednictwem eFitness Sp. z o.o. ul Goździkowa 6, 60-175 Poznań. 3) administrator powołał Inspektora Danych Osobowych, dane do kontaktu za pośrednictwem: e-mail rodo@swobodnaprzestrzen.pl 4) Dane będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody: a) Dane „zwykłe”, w tym: imię, nazwisko, PESEL, numer telefonu, adres e-mail, dane adresowe, data urodzenia, płeć, numer dowodu osobistego, numer rejestracyjny samochodu, status (np. student, emeryt), nr konta bankowego (oraz instytucja finansowa–w przypadku dokonania płatności przelewem), informacje na temat częstotliwości wizyt w Klubie, wejścia do klubu oraz wyjścia z klubu, informacje o wybieranych zajęciach, zakupach dokonywanych w klubie, treningach personalnych, dane fotograficzne (zdjęcie robione klubowiczowi bądź wgrywane przez klubowicza do systemu eFitness); b) Dane dotyczące Klienta informacje pochodzące z rejestru przedsiębiorców (obecnie: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), z bazy Głównego Urzędu Statystycznego oraz innych rejestrów publicznych, w zakresie tam upublicznionym. c) Dane osobowe zaliczające się do szczególnych kategorii danych (w dotychczas obowiązującej ustawie o ochronie danych osobowych zwane „danymi wrażliwymi”), w tym: dane biometryczne (odcisk palca, na podstawie którego klubowicz może wejść na teren klubu), dane medyczne (na podstawie pomiarów dokonywanych na terenie siłowni, np. tętno, waga, informacje o kondycji fizycznej, itp.). W celach: a) związanych z zawarciem i realizacją Umowy oraz świadczeniem Usług, a także ich rozliczenia (w tym wystawianie faktur i dokumentów księgowych) oraz rozpatrywania skarg i wniosków oraz udzielania odpowiedzi na pytania Klienta (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); b) wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.,Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm. w szczególności art. 74 z (zgodnie z art. 6 ust. 1lit. c) RODO); c) statystycznych oraz dokonywania badań analitycznych, tj. lepszego doboru Usług do potrzeb Klienta,optymalizacji procesów Usług, zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego systemu Klubu,wykrywania przypadków niedozwolonego korzystania z Usług, analizy finansowej będącego realizacją jego prawnie uzasadnionego w tym interesu (zgodnie z art.6 ust. 1 lit. f) RODO); d) ewentualnego ustalenia,dochodzenia,egzekucji roszczeń lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu Klubu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); e) marketingu bezpośredniego naszych usług, a w przypadku udzielenia przez Klienta odpowiedniej zgody –także w celu marketingu podmiotów współpracujących z Klubem oraz w celu przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych. 5). Klub przetwarza dane osobowe Klienta, zapewnia stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich nieuprawnionym osobom trzecim lub ich przetwarzania z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zapobiegających utracie danych osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu. 6). Dane osobowe Klienta wynikające z zwarcia Umowy, będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do: realizacji przez Klub Usług, ich rozliczenia, dochodzenia roszczeń (tj. przez okres przedawnienia roszczeń) oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Klubie. 7). Przy przetwarzaniu danych osobowych Klub przekazuje dane Klienta podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Klubu uczestniczących w wykonywaniu jego czynności, tj. podmiotom świadczącym usługi doradcze, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, firmą informatycznym i hostingowym, agencjom reklamowym lub marketingowym którzy będą przetwarzać dane tylko i wyłącznie w określonych przez Klub celach, o których mowa w ust. 4 powyżej. 8). Klub nie planuje obecnie przekazywać danych osobowych Klienta do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych (tj. poza EOG). 9). W oparciu o dane Klienta, Klub nie będzie podejmował wobec Klienta zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 10).Klientowi, który przekazał Klubowi swoje dane osobowe przysługuje: a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b. prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych; c. prawo usunięcia danych, d. prawo ograniczenia przetwarzania danych; e. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; f. prawo przeniesienia swoich danych; g. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 11). Klient, w celu realizacji swoich uprawnień, o których mowa w ust. 10 powyżej, może zwrócić się do Klubu z żądaniem, poprzez wysłanie go za pośrednictwem e-mail rodo@swobodnaprzestrzen.pl. Przy czym, aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, Klub może prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających mu uwierzytelnić Klienta. 12). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane do zawarcia umowy(świadczenie usług związanych z przynależnością do Klubu Centrum Swobodna Przestrzeń), zaś ich niepodanie będzie skutkować niemożnością zawarcia wyżej wymienionej umowy.